Informace

Pro koho je program Prázdniny na Jihu určen?

Školním dětem ve věku 7 – 14 let s trvalým bydlištěm v městském obvodu Ostrava-Jih.

Pro koho je program Prázdniny na Jihu určen?

Školním dětem ve věku 7 až 14 let s trvalým bydlištěm v městském obvodu Ostrava-Jih. 

Nová koncepce projektu – bez registrace a bez rezervace míst!

Od letošního roku zavádíme novou koncepci projektu, která má celý proces zjednodušit.

Není již potřeba vyplňovat přihlášku ani souhlas se zpracováním osobních údajů. Tyto podmínky projektu rodič nebo jiný zákonný zástupce dítěte bere na vědomí okamžikem, kdy se jeho dítě projektu zúčastní a je povinen se jimi řídit. Osobní údaje o dítěti včetně adresy a telefonního kontaktu nám rodič nebo jiný zákonný zástupce sdělí na první akci, které se dítě zúčastní. Z tohoto důvodu na první akci musí dítě doprovodit jeho rodič nebo jiný zákonný zástupce. V opačném případě se dítě projektu nemůže zúčastnit.

Nově také odpadá možnost rezervace místa pro  vaše dítě na vámi vybranou akci. V předchozích ročnících bylo velmi časté, že rodič rezervoval pro své dítě účast na akci a následně se bez omluvy  nedostavil, rezervaci nezrušil a místo tak blokoval jinému dítěti. Nově je tedy navýšena kapacita u všech akcí tak, aby všechny příchozí děti, které splní podmínky projektu, se jej mohly zúčastnit. Rodič nemusí mít obavy, že bez rezervace se dítě akce nemůže zúčastnit. Maximální kapacita akcí je 30 dětí a v minulosti nebyla nikdy překročena. Přesto žádáme rodiče i děti, aby na akce přicházeli alespoň 15 minut předem, abychom dodrželi začátek programu. Dítě se programu může účastnit jen s platnou Brožurkou, která slouží jako jeho vstupenka – viz níže informace.  

Podmínky projektu, které musí být splněny současně:

 • věk účastníka akce je 7 až 14 let a je školou povinné,
 • dítě má trvalé bydliště v obvodu Ostrava-Jih,
 • na první akci jej přivede rodič nebo jiný zákonný zástupce,
 • dítě má s sebou kartičku pojištěnce nebo kopii této kartičky,
 • vstupenkou pro dítě je jeho Brožurka – knížečka, kterou obdrží na 1. akci, které se dítě zúčastní.

Na první akci, které se dítě zúčastní a přivede jej rodič nebo jiný zákonný zástupce obdrží Brožurku – knížečku s přehledem všech akcí. Do této Brožurky – knížečky pořadatelé vepíši jméno a příjmení dítěte, adresu bydliště a kontakt na rodiče nebo jinou dospělou osobu, která dítě bude na akce doprovázet a případně také vyzvedávat po skončení akce. Zároveň do Brožurky vlepíme kopii průkazu pojištěnce dítěte. 

Každé dítě se může zúčastnit maximálně 10 různých akcí v rámci celého projektu Prázdniny na Jihu. Účast na jednotlivých akcích se bude zaznamenávat do Brožurky, proto je nutnou podmínkou, aby  dítě mělo vždy Brožurku při příchodu na akci u sebe. Je to jeho vstupenka! 

 

Celý projekt je pro rodiče a jejich děti zdarma. Budeme rádi, když si z KALENDÁŘE AKCÍ vyberete ty, které vás nejvíce zaujali a své dítě přivedete. Pokud nemůžete nebo nechcete přijít, nemusíte se nikde omlouvat, nemusíte rušit rezervace, protože žádné nejsou. Projekt je určený všem dětem a rodičům, kteří mají zájem a své děti na akce dovedou a po akci si děti vyzvednout.  

Pořadatelé nesou zodpovědnost za dítě, pouze po dobu konání akce, tedy od 8 – 12 hod. (případně od 9 – 13 hod. pokud akce má tento časový úsek viz informace v Brožurce). Za příchod a odchod z akce je zodpovědný zástupce dítěte, jeho rodič nebo jiný zákonný zástupce. 

Na kolik akcí může dítě přijít?

Abychom projekt nabídli většímu okruhu dětí, stanovili jsme maximální počet akcí, kterých se jedno dítě může zúčastnit. Maximální počet je 10 akcí v rámci celého projektu Prázdniny na Jihu. Celý projekt zahrnuje 40 různě zaměřených dopoledních programů. 

Co si vzít s sebou na akci?

Celý dopolední program je pro vaše dítě zajištěn zcela zdarma a je velmi pestrý. Prosíme, aby rodiče dětem dali dostatek pití a svačinku, která odpovídá délce a náplni programu. U sportovních akcí se vyžaduje větší množství tekutin. Dále děti vybavte sportovním oblečením, u výtvarných akcí věcmi, které si děti mohou zašpinit. Ve slunných dnech doporučujeme pokrývku hlavy, sluneční brýle a opalovací krém. Vždy musí mít dítě u sebe Brožurku a uvnitř nalepenou kopii kartičky zdravotní pojišťovny nebo mít originál kartičky u sebe. V případě, že odchází dítě z akce před jeho koncem, musí to doložit písemným potvrzením od rodičů, které předá organizátorům akce. V opačném případě nebude dítě dříve puštěno. Děkujeme za pochopení.

 

Co je to Brožurka – knížečka?

Knížečka je malý sešitek, ve kterém jsou uvedeny všechny akce projektu Prázdniny na Jihu s uvedením místa konání, náplní, názvem organizátora. Zároveň je tato knížečka vstupenkou na akci. Bez ní se dítě nemůže projektu zúčastnit a nebude na akci vpuštěno. Na zadní straně knížečky jsou zároveň uvedeny kontakty na rodiče dítěte nebo zákonného zástupce, abychom věděli, kdo si dítě vyzvedne nebo koho můžeme kontaktovat v případě potřeby. Zároveň je v knížečce vlepena kopie kartičky zdravotní pojišťovny. 

 

Kde Brožurku – knížečku obdržím?

Každé dítě obdrží pouze jednu Brožurku – knížečku, a to na první akci, na kterou dítě doprovodí rodič nebo jiný zákonný zástupce. Knížečku na místě ihned vyplníme a vlepíme kopii průkazu zdravotní pojišťovny. 

 

Proč musí mít dítě Brožurku – knížečku s sebou na akcích?

Je to vstupenka dítěte na jednotlivé akce. Zároveň obsahuje důležité informace o dítěti a kontakt na rodiče nebo jiného zákonného zástupce. Je to doklad, že rodič akceptuje podmínky projektu Prázdniny na Jihu a souhlasí s účasti dítěte na akcích.


Přihlášky a rezervace již nejsou potřebné!

 

V rámci nové koncepce projektu bylo přihlašování do projektu včetně rezervací na jednotlivé akce zrušeno! Převzetím Brožurky a účasti na jednotlivých akcích rodič nebo jiný zákonný zástupce akceptuje podmínky projektu a souhlasí s účasti dítěte na jednotlivých akcích v rámci projektu. 

Rodič nebo jiný zákonný zástupce podpisem na brožurce nebo účastí dítěte v projektu:

 • bere na vědomí, že akce je dobrovolná a do okamžiku příchodu na akci a od okamžiku odchodu z akce je za dítě plně právně odpovědný,
 • pokud bude chtít dítě z akce odejít dříve před oficiálním ukončením, oznámí to písemně nejpozději v den konání akce hlavnímu pořadateli akce,
 • příchod na akci a odchod z ní zajistí rodič nebo jiný zákonný zástupce na svou zodpovědnost,
 • dále bere na vědomí, že se na akci pořizují anonymizované fotografie a videozáznam pro účely dokumentace, reportáže a prezentace projektu na webových stránkách, v tištěných médiích a sociálních sítích organizátora akce a jednotlivých pořadatelů,
 • dále rodič nebo jiný zákonný zástupce prohlašuje, že pošle na akci dítě, které v posledních dnech nevykazuje příznaky žádného infekčního onemocnění, nemá zvýšenou teplotu, kašel, dušnost, bolest v krku a že nepřišlo do styku s osobou nemocnou infekčním onemocněním. Nemocné dítě na akci nepřivedu a akce se nemůže zúčastnit.
 • dále prohlašuje, že dítě, které se projektu účastní i jeho rodič má trvalé bydliště v obvodu Ostrava-Jih a navštěvuje základní školu v obvodu Ostrava-Jih,
 • dále podpisem na Brožurce nebo účastní dítěte na akci v rámci projektu rodič nebo jiný zákonný zástupce souhlasí se zpracováním osobních údajů v rozsahu uvedeném SOUHLASU